ذهن سوم

با ذهن سوم زندگی را بهتر تجربه کنیم مواجه با مسائل مختلف زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و …. اغلب چالش برانگیز و همراه با احساس سردرگمی، اضطراب و افسردگی است. همه ما به تجربه دریافته ایم که به تنهایی قادر به ساماندهی مسائل مختلف زندگی نیستیم گاهی نیاز است از یک روانشناس کمک بگیریم ذهن سوم