Αποσκληρυντης νερου κεντρικης παροχης

Ο αποσκληρυντης νερου της ClearWater με διπλή κεφαλή χρονικής και ογκομετρικής αναζωογόνησης των ρητινών με άλατα είναι ιδανική λύση στα μηχανολογικά των ξενοδοχείων και οικιών που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές με πολύ σκληρό νερό έως και 45-50G Γερμανικούς βαθμούς.

Όλοι οι αποσκληρυντές νερού αφαιρούν από το νερό το μαγνήσιο και το ασβέστιο και το αντικαθιστούν με νάτριο, για αυτόν τον λόγο όταν πρόκειται για πόσιμο πρέπει να λαμβάνεται υπ’οψιν η τελική περιεκτικότητα του νερού σε νάτριο.

Ο αποσκληρυντης νερου κεντρικής παροχής είναι συσκευή που μέσα της περιέχονται ειδικές ρητίνες αποσκλήρυνσης και εξωτερικά κάδο άλμης αναγέννησης

Σε σχέση με την αντίστροφη όσμωση που θα αφαιρέσει ενώσεις διαχωρίζοντας από όλο το φάσμα των χημικών και μικροβιολογικών ενώσεων, ο αποσκληρυντής νερού θα αφαιρέσει μέσω χημικής ιονοανταλλαγής μόνο το ασβέστιο και το μαγνήσιο.

Αυτά προσδιορίζουν και την έννοια της λεγόμενης σκληρότητας του νερού.

Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στο ασβέστιο και το μαγνήσιο που περιέχει.

Αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού.

Βάση νομοθεσίας δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για αυτά τα στοιχεία. Παρ’ολα αυτά σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και ιδιαίτερα σε νερά που χαρακτηρίζονται ως σκληρά, δημιουργούν προβλήματα επικαθίσεων αλάτων στις μηχανολογικές συσκευές, στις σωληνώσεις θέρμανσης του νερού όπως πλυντήριο, θερμοσίφωνας, και στα δίκτυα κεντρικών παροχών.

Η βελτίωση της ποιότητας σκληρών νερών μπορεί να γίνει με Αποσκληρυντή τύπου ανταλλαγής ιόντων.

Οι αποσκληρυντέσ νερού αυτού του τύπου αφαιρούν από το νερό το ασβέστιο και το μαγνήσιο και το αντικαθιστούν με νάτριο.

Σαν πλεονέκτημα αυτό τον καθιστά οικονομικότερο από την αντίστροφη όσμωση, και συγχρόνως απαραίτητο σε νερά υψηλής περιεκτικότητας ασβεστίου που τροφοδοτούν μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την μη επικάθηση του ασβεστίου σε αυτές τις συσκευές.

Σαν μειονέκτημα όμως δεν έχει αποτέλεσμα σε υφάλμυρα νερά με παρουσία αλάτων χλωριούχου νατρίου ( NaCl ), διότι αυτά δεν έχει την ικανότητα να τα αφαιρέσει, εισέρχονται και εξέρχονται αυτούσια, όπως και ότι άλλη μικροβιολογική και χημική ένωση εμπεριέχεται στο νερό.

Επίσης με την μέθοδο της αφαίρεσης του ασβεστίου μέσω χημικής ιοντοανταλλαγής, μετατρέπεται το ασβέστιο σε νάτριο το οποίο αθροιζόμενο με ένα υψηλό προϋπάρχων νάτριο, πολλές φορές καθιστά το εξερχόμενο νερό ακατάλληλο προς πόσιμο ακόμα και για πότισμα, αλλά είναι πολύ ευεργετικό για τα μηχανολογικά αφού λείπει το ασβέστιο.

Γενικά προτείνεται ο αποσκληρυντής νερού σε όλες τις μηχανές που διέρχεται από αυτές σκληρό νερό αλλά όχι για χρήση ποσίμου, εκτός εάν μετά τον αποσκληρυντή περάσουμε αυτό το νερό από μια αντίστροφη όσμωση και το κάνουμε πόσιμο.

Με όλα τα παραπάνω καταλήγουμε εκ του ασφαλούς ότι η αντίστροφη όσμωση είναι το ισχυρότερο και καλύτερο σύστημα εξυγίανσης Ακάθαρτου νερού μετατροπής σε πόσιμο, και οι αποσκληρυντεσ νερου τα καλύτερα συστήματα μεμονωμένης εξυγίανσης σκληρού νερού, προς χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού και υπό συνθήκες έως για πόσιμο.

Genetics And Cancer

In all kinds of cancer, some of our body’s cells start to divide uncontrollably and then spread out into the surrounding tissues. It is these spread out cancerous cells that are potentially dangerous to our overall health. If they spread to areas that are vital to our health, such as vital organs or the skin, they can cause damage that eventually leads to death. Cancer can begin just about anywhere in the body, making it impossible to have complete health.

Cancer can begin in any part of the body but usually begins in one of three ways. The abnormal cells become abnormally distributed in a wide area, causing widespread effects. Some of these effects can be noticed in the form of a lump. Other kinds of cancer growth can form new cells in an area that was never affected by the original cancer, giving a malignant look.

Cancer has its origins in genes. Any changes that occur to the DNA contained within the cells of an organism can result in a change that causes an abnormal growth. If the genes affected are ones that produce a type of protein, a cell will stop growing and die. However, if the alterations are found in the DNA that produce a different protein, this can result in new cancer cells being created instead.

Cancer is also caused by mutations within the DNA that affect the immune system. This is why most people who get the HPV virus do not develop any warts or other types of cancers. This is because the immune system is unable to fight these mutations because it has been weakened by the mutations, leaving the person more susceptible to getting the disease.

There are several other reasons why some people are more at risk than others when it comes to certain cancers. For example, the mutations that can cause cancers are generally more common in women than in men. Furthermore, smokers have a greater risk than non-smokers when it comes to certain cancers. In both cases, the risk factors for these particular mutations increase as you age.

People who live in areas where tobacco is prevalent (teens, children, adults) are especially vulnerable to mutations. Additionally, certain ethnic groups seem to be at higher risk than others for certain types of cancers. As an example, Hispanics and Asians are considered to have a lower risk of the genetic mutation that can cause the serious illnesses of renal tubular necrosis and cervical سرطان among other cancers. The mutation that can cause the genetic aberrations can also cause skin cancers and leukemia in susceptible individuals. This is why there is ongoing research being done to find methods to decrease the number of people who contract certain types of genetic mutations and, in turn, lower their chances of developing these certain cancers.